Karlskärs Båt Clubb

Medlemskap i KBC


Klubbens stadgar styr hur medlemmar tas in i klubben. Styrelsen har tagit fram  dokumentet Medlemskap och bryggplats som förtydligar detta.Bakgrunden till att boende i Ölsta har ett slags företräde är att de flesta av fastighsägarna i Ölsta äger marken där båthamnen ligger genom två gemensamhetsanläggningar. Dessa skapades 1911 till upplagsplatser då ångbåtar anlade bryggan. Beteckningarna är s:5 och s:11. 


 

Frågor om detta kan skickas till info@karlskarsbc.se